Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Jak nadać znak CE i znak budowlany B (305/2011 i prawo budowlane)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Jak nadać znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE – Znak CE podstawy. Szkolenie dla importerów i agencji celnych (nowe dyrektywy)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

Szkolenie – Jak nadać znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE  – TOYS)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Zadzwoń – infolinia informacyjna w sprawie wdrażania oznakowania CE –  CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska telefon +48 735 790 790 więcej na www.CE-Polska.pl

dla CE-Budownictwo.pl Jan Zajewski

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw

Rok 2016 przyniósł zmiany w wielu dyrektywach Nowego Podejścia. Informacje o zmianach udzielane są pod numerem infolinii 735 790 790. Zmiany wymusiły także konieczność wydania nowych wykazów norm zharmonizowanych, dla następujących dyrektyw:

 • dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE
 • dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
 • dyrektywy wag nieautomatycznych 2014/31/UE
 • dyrektywie dźwigowej 2014/33/UE
 • dyrektywie ATEX 2014/34/UE
 • dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – proste zbiorniki ciśnieniowe 2014/29/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels (recast) – OJ C 138 of 20/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 138/02)
 • ściągnij >>>

 

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast) – OJ C 173 of 13/05/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 173/05)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – wagi nieautomatyczne 2014/31/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments (recast) – OJ C 014 of 15/01/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 014/02)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – dźwigi (windy) 2014/33/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (recast) – OJ C 138 of 20/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 138/03)
 • ściągnij >>>

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – ATEX 2014/34/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) – OJ C 126 of 08/04/2016 
 • Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 126/02)
 • ściągnij >>>

 

Normy zharmonizowane dla nowych dyrektyw – wyroby niskonapięciowe 2014/35/UE

 • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits – OJ C 173 of 13/05/2016 
 • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 126 z dnia 8 kwietnia 2016 r., s. 25) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 • ściągnij >>>

Dla CE-budownictwo.pl Jarek Staszewski

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B – to dobre pytanie ? Poszukujesz odpowiedzi masz kilka możliwości możesz zacząć szukać informacji w internecie, ale trudno w gąszczu przepisów znaleźć to co Cię interesuje. Możesz zacząć dzwonić po ministerstwach i urzędach… ale po co tracić czas. Skorzystaj z INFOLINII CE i B <<<KLIKNIJ>>> lub przyjedź na szkolenie. Najbliższe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się już niedługo w Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku, Kielcach, Wrocławiu… Szczegóły poniżej.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Szkolenie znak CE i znak budowlany B – zadzwoń +48 61 830 81 81

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla maszyn i urządzeń (2006/42/WE, LVD, EMC, 2004/108/WE, 2014/30/UE, 2006/95/WE, 2014/35/UE)


Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE podstawy (szkolenie dla producentów, importerów, działów zakupów i agencji celnych)


Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla zabawek (2009/48/WE)

?Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Dowiedz się więcej o znaku CE – telefon +48 61 830 81 81. Szkolenia prowadzone przez pracowników największej i najbardziej renomowanej firmy doradczej i wdrożeniowej w branży oznakowania CE.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Kiedy muszę wdrożyć znak CE

Dla CE-budownictwo.pl Martyna Jachowska CECE-Polska

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

W dniu 8 kwietnia 2016 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011 – rozporządzenia 305/2011. Zmiany pojawiły się w kilku normach i dotyczą między innymi:

 • czujników dymu,
 • płyt włóknisto – cementowych, elementów kamiennych zarówno płyt okładzinowych jak i elementów murowych,
 • wentylatorów oddymiających,
 • sufitów podwieszanych,
 • cementu, śrub o specjalnej wytrzymałości.

WYKAZ ZMIAN:

Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC – OJ C 126 of 08/04/2016

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

 • EN 54-12:2015 (new) Fire detection and fire alarm systems – Part 12: Smoke detectors – Line detectors using an optical beam
 • EN 54-12:2015 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 12: Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

 • EN 494:2012+A1:2015 (new) Fibre-cement profiled sheets and fittings – Product specification and test methods
 • EN 494:2012+A1:2015 Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia – Właściwości wyrobu i metody badań

 • EN 771-6:2011+A1:2015 (new) Specification for masonry units – Part 6: Natural stone masonry units
 • EN 771-6:2011+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

 • EN 1469:2015 (new) Natural stone products – Slabs for cladding – Requirements
 • EN 1469:2015 Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty okładzinowe – Wymagania

 • EN 12101-3:2015 (new) Smoke and heat control systems – Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)
 • EN 12101-3:2015 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających

 • EN 13964:2014 (new) Suspended ceilings – Requirements and test methods
 • EN 13964:2014 Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań

 • EN 14216:2015 (new) Cement – Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements
 • EN 14216:2015 Cement – Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

 • EN 14399-1:2015 (new) High-strength structural bolting assemblies for preloading – Part 1: General requirements
 • EN 14399-1:2015 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych – Część 1: Wymagania ogólne

 

Więcej o zmianach >>>> KLIKNIJ <<<<

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

Dla CE-Budownictwo.pl  Jacek Zawadzki

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B – to dobre pytanie ? Poszukujesz odpowiedzi masz kilka możliwości możesz zacząć szukać informacji w internecie, ale trudno w gąszczu przepisów znaleźć to co Cię interesuje. MOżesz aczać dzwonić po ministerstwach i urzędach… ale po co tracić czas. Skorzystaj z INFOLINII CE i B <<<KLIKNIJ>>> lub przyjedź na szkolenie. Najbliższe szkolenia dotyczące znaku CE odbędą się już niedługo w Łodzi, Rzeszowie,Gdańsku, Kielcach, Wrocławiu… Szczegóły poniżej.

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Szkolenie znak CE i znak budowlany B – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 15.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 22.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 13.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 20.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 10.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 17.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

Kiedy muszę wdrożyć znak CE lub znak budowlany B ?

 

Znak CE dla maszyn i urządzeń (2006/42/WE, LVD, EMC, 2004/108/WE, 2014/30/UE, 2006/95/WE, 2014/35/UE) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 14.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 21.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 12.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 19.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 09.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 16.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE podstawy (szkolenie dla producentów, importerów, działów zakupów i agencji celnych) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 13.04.2016 >>> kliknij
 • RZESZÓW 20.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 11.05.2016 >>> kliknij
 • KIELCE 18.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 08.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81
 • WARSZAWA 15.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Kiedy muszę wdrożyć znak CE ?

Znak CE dla zabawek (2009/48/WE) – zadzwoń +48 61 830 81 81

 • ŁÓDŹ 12.04.2016 >>> kliknij
 • GDAŃSK 10.05.2016 >>> kliknij
 • WROCŁAW 07.06.2016 – w sprawie szczegółów zadzwoń +48 61 830 81 81

 

Dowiedz się więcej o znaku CE – telefon +48 61 830 81 81. Szkolenia prowadzone przez pracowników największej i najbardziej renomowanej firmy doradczej i wdrożeniowej w branży oznakowania CE.

Dla CE-budownictwo.pl Martyna Jachowska CECE-Polska

Czy Polski Komitet Normalizacyjny lubi swoich klientów ?

Polski Komitet Normalizacyjny to monopolista w rozprowadzaniu norm i norm zharmonizowanych w Polsce i tak jak każdy monopolista lubi pokazać swoim klientom, że ich dobro jest dla niego najmniej ważne. Sklep internetowy PKN od co najmniej kilku lat wzbudza kontrowersje, i wywołuje złe emocje.

Dlaczego tak jest ? Bo sklep internetowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego to mocno nie dopilnowany i wadliwy serwis, którego od kilku lat nie można dopracować. Co  w nim szwankuje ? W sumie wszystko co najważniejsze od płatności elektronicznych, które raz można zrealizować innym razem jest to nie możliwe, przez błędy w opisach, po jego całkowite nie działanie sklepu.

Awaria PKN 11 marca 2016

PKN – NIEDOSTĘPNY – 11 marca 2016 (źródło: www.PKN.pl)

I tak następny raz w roku sklep PKN nie funkcjonuje, tym razem pojawiło się chociaż zawiadomienie na stronie, które określa w jakim czasie serwis nie będzie dostępny.

Do władz PKN wysuwamy pytanie ? Czy jak zakup norm jest nie możliwy, możemy z nich nie korzystać ? Czy macie Państwo jakikolwiek szacunek do ludzi, którzy muszą (są zmuszeni prawnie) do korzystania z Waszych niskiej jakości usług ?

Dla CE-Budownictwo.pl JB

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW. Poszukujesz szkolenia dotyczące oznakowania CE ? Już w marcu i kwietniu szkolenia mogą być właśnie w Twoim mieście. CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska organizuje dwa marcowe cykle szkoleń w KATOWICACH I SZCZECINIE oraz w kwietniu dwa cykle w ŁODZI i w RZESZOWIE. Szkolenia mają promować samodzielnie działania w zakresie oznakowania CE i znaku budowlanego B. Spotkania prowadzone są przez ludzi stojących na czele grup doradczych wdrażających oznakowanie CE lub znak budowlany B. Chcesz mieć kontakt z najlepszymi w Polsce ? Chcesz mieć certyfikat ? Chcesz mieć najlepsze materiały i dostęp do infolinii ? Sprawdź szkolenia CECE-Polska.

Szkolenie znak CE - KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie – Wdrożenie znaku CE lub B – WYROBY BUDOWLANE>>>KLIKNIJ<<<

 • KATOWICE 18.03.2016
 • SZCZECIN 24.03.2016
 • ŁÓDŹ 15.04.2016
 • RZESZÓW 22.04.2016
 • więcej informacji na www.ce-polska.pl
 • więcej informacji zadzwoń 61 830 81 81

 

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie – Wdrożenie znaku CE – MASZYNY i URZADZENIA>>>KLIKNIJ<<<

 • KATOWICE 17.03.2016
 • SZCZECIN 23.03.2016
 • ŁÓDŹ 14.04.2016
 • RZESZÓW 21.04.2016
 • więcej informacji na www.ce-polska.pl
 • więcej informacji zadzwoń 61 830 81 81

 

Szkolenie znak CE – KATOWICE, SZCZECIN, ŁÓDŹ, RZESZÓW

Szkolenie – Wdrożenie znaku CE – PODSTAWY >>>KLIKNIJ<<<

 • KATOWICE 16.03.2016
 • SZCZECIN 22.03.2016
 • ŁÓDŹ 13.04.2016
 • RZESZÓW 20.04.2016
 • więcej informacji na www.ce-polska.pl
 • więcej informacji zadzwoń 61 830 81 81

 

Szkolenie znak CE – KATOWICE, ŁÓDŹ

Szkolenie – Wdrożenie znaku CE – ZABAWKI >>>KLIKNIJ<<<

 • KATOWICE 15.03.2016
 • ŁÓDŹ 12.04.2016
 • więcej informacji na www.ce-polska.pl
 • więcej informacji zadzwoń 61 830 81 81

 

dla CE-Budownictwo.pl przygotowała Magdalena Wojtczak

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska – prezent od klientów

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska – prezent od klientów

 

Od lat CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, jest czołową firmą rynku oznakowania CE w Polsce. Od lat firma wspiera przedsiębiorców w procesach oceny zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia. W 2003 świadczyła tylko usługi consultingowe, w roku 2004 wchodziła na rynek z pierwszymi szkoleniami z zakresu dyrektyw Nowego Podejścia, a w roku 2016 otworzyła swoje pierwsze laboratoria. Dziś CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska to doskonały partner firm w kompleksowym przeprowadzaniu oceny zgodności.

Chcesz zaczerpnąć opinii możesz skorzystać z bezpłatnej infolinii, potrzebujesz doradztwa otrzymasz je, a może masz produkt do przebadania – CECE-Polska dysponuje nowoczesnymi i bogato wyposażonymi laboratoriami z dobrze przeszkolonym personelem. Chcesz samemu działać w zakresie oceny zgodności, możesz skorzystać z najlepszych na rynku szkoleń ze wsparciem infolinii, obszernych materiałów szkoleniowych i elektronicznej wersji przepisów, ustaw, dyrektyw.

Przez te wszystkie lata firma zgromadziła pokaźne portfolio klientów od małych firm, przez średnie przedsiębiorstwa do światowych kolosów. CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska współpracowało z: HOCHLAND, CATERPILLAR, JUTRZENKA, BRIDGESTONE, GRUNDFOS, PHILIPS, PKP, SKANSKA, STRABAG, DELPHI, VOX, JYSK, IKEA, JERONIMO MARTINS, WAVIN, P&G, PBG, ZIELONA BUDKA, HCP CEGGIELSKI, ANIMEX, KRAKUS, OPEL, ALSTOM, GM. TYMBARK, DALKIA.

Potrzebujesz wiedzy na temat dyrektyw Nowego Podejścia –  ZOSTAŃ KLIENTEM CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-POLSKA – kontakt +48 61 830 81 81

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska – klienci

 dla CE-Budownictwo.pl przygotował Jakub Wolski

Szkolenia znak CE i znak B – luty i marzec 2016

Szkolenia znak CE i znak B – luty i marzec 2016

W lutym i marcu 2016 w POZNANIU, OLSZTYNIE, KATOWICACH oraz SZCZECINIE lider rynkowy w zakresie kompleksowych wdrożeń oznakowania CE, zaprasza na cykle szkoleń, które dotyczą dyrektyw Nowego Podejścia i procesów oceny zgodności. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • CERTYFIKAT,
 • ponad 190 stron materiałów szkoleniowych w wersji papierowej,
 • płytę CD z przepisami (dyrektywy, rozporządzenia, ustawy, M.P., wykazy norm zharmonizowanych),
 • numer INFOLINII (2 lata infolinii).

 


 

Szkolenia znak CE i znak B POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE i B DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH (rozporządzenie 305/2011 oraz przepisy krajowe)

 • 19 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 26 lutego 2016 OLSZTYN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 18 marca 2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24 marca 2016 SZCZECIN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 

Szkolenia znak CE i znak B

Szkolenia znak CE i znak B


Szkolenia znak CE i znak B POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE DLA URZĄDZEŃ I MASZYN (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)

 • 18 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 25 lutego 2016 OLSZTYN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 17 marca 2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 23 marca 2016 SZCZECIN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 

Szkolenia znak CE i znak B POZNAŃ / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE – PODSTAWY – szkolenie dla producentów, importerów, upoważnionych przedstawicieli, agencji celnych i urzędów celnych

 • 17 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 24 lutego 2016 OLSZTYN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 16 marca.2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 22 marca 2016 SZCZECIN – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 


Szkolenia znak CE i znak B / OLSZTYN / KATOWICE / SZCZECIN

SZKOLENIE OZNAKOWANIE CE DLA ZABAWEK (dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE)

 • 16 lutego 2016 POZNAŃ – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<
 • 15 marca 2016 KATOWICE – dodatkowe informacje uzyskasz pod tel. 61 830 81 81 lub >>>kliknij<<<

 

Z usług organizatora szkoleń korzystali: ABB, ALSTOM, ALUPROF, APATOR, BONDUELLE, BRICOMARCHE, BRIDGESTONE, CATERPILLAR, DELPHI, GILLETTE, GM, GRUNDFOS, HOCHLAND, HUSQVARNA, IKEA, JERONIMO MARTINS, JYSK, JUTRZENKA, KRISPOL, MAPEI, NOVOL, P&G, PHILIPS, PKO BP, PKP, SKANSKA, STRABAG, ŚNIEŻKA, TOYOTA, TYMBARK, WAVIN, VOX – więcej kliknij.

Potrzebujesz więcej informacji wejdź na www.ce-polska.pl lub zadzwoń tel. +48 61 830 81 81.

Dla CE-Budownictwo.pl Magdalena Wojtczak

Elektrownie wiatrowe – znak CE według 305/2011

Elektrownie wiatrowe – znak CE według 305/2011

Elektrownie wiatrowe to temat coraz bardziej powszechny i wymagający jasnych zasad klasyfikacyjnych jeśli chodzi o dyrektywy Nowego Podejścia. Elektrownie wiatrowe z jednej strony są maszynami, których zgodność oceniana jest według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE w zależności od wyposażenia dyrektywy nie wyklucza się także R&TTE 1999/5/WE. Wyżej wymieniona klasyfikacja raczej nie dziwi i jest dość zrozumiała. Ale co z rozporządzeniem 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych ? Wieża elektrowni wiatrowej to stalowa konstrukcja, która powinna być wykonana według:

 • EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
 • EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
 • PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
Elektrownie wiatrowe - znak CE

Elektrownie wiatrowe – znak CE

Jednak na podstawie:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające
  dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 (wraz ze zmianami).
 • Dz.U.04.92.881 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE Dz.U.04.92.881.
 • M.P.04.32.571 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie manatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm harmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów M.P.04.32.571
 • Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 (wraz ze zmianami).
 • Dz.U. 06.245.1782 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 06.245.1782.
 • Dz.U.10.114.760 Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.10.114.760
 • Dz.U.13.898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.13.898

uważa się, że wyroby nie stanowią wyrobów budowlanych (według wyżej wymienionych przepisów) nie oznakowuje się ich zatem znakiem CE i B jako wyrobów budowlanych. Istnieje interpretacja, która mówi że wyrób (wieża) jest oceniany zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, co wyklucza zastosowanie rozporządzenia 305/2011.

Więcej informacji +48 61 830 81 81 lub kliknij Elektrownie wiatrowe – znak CE.

Dla CE-Budownictwo.pl Jędrzej Borowiak