Normy zharmonizowane 305/2011 – 08.08.2014

Normy zharmonizowane 305/2011 – wreszcie pojawił się nowy wykaz

W dniu 8 sierpnia 2014 pojawiły się nowe normy zharmonizowane 305/2011 dla przepisów:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

które zastąpiły dotychczas obowiązująca dyrektywę budowlaną 89/106/EWG. Normy zharmonizowane 305/2011 (dla nowego rozporządzenia) do tej pory pojawiły się pierwszy raz, zastępując wykaz norm zharmonizowanych z dnia 28 czerwca 2013 dla poprzednio obowiązującej dyrektywy wraz z uaktualnieniami:

 • 89/106/EEC Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
 • 89/106/EWG Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
 • 93/68/EEC Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 • 93/68/EWG Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

NOWE – Normy zharmonizowane 305/2011 – zmiany

 • EN 845-1:2013 (new) Specification for ancillary components for masonry – Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets
 • EN 845-1:2013 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki
 • EN 845-2:2013 (new) Specification for ancillary components for masonry – Part 2: Lintels
 • EN 845-2:2013 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża
 • EN 845-3:2013 (new) Specification for ancillary components for masonry – Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork
 • EN 845-3:2013 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych
 • EN 1344:2013 (new) Clay pavers – Requirements and test methods
 • EN 1344:2013 Ceramiczna kostka brukowa – Wymagania i metody badań
 • EN 12566-7:2013 (new) Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 7: Prefabricated tertiary treatment units
 • EN 12566-7:2013 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 7: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia
 • EN 12602:2008+A1:2013 (new) Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
 • EN 12602:2008+A1:2013 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego
 • EN 13225:2013 (new) Precast concrete products – Linear structural elements
 • EN 13225:2013 Prefabrykaty z betonu – Prętowe elementy konstrukcyjne
 • EN 13808:2013 (new) Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cationic bituminous emulsions
 • EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowyc
 • EN 14080:2013 (new) Timber structures – Glued laminated timber and glued solid timber – Requirements
 • EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo – Wymagania
 • EN 14342:2013 (new) Wood flooring and parquet – Characteristics, evaluation of conformity and marking
 • EN 14342:2013 Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie
 • EN 14509:2013 (new) Self-supporting double skin metal faced insulating panels – Factory made products – Specifications
 • EN 14509:2013 Samonośne izolacyjno-kostrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową – Wyroby fabryczne – Specyfikacje
 • EN 14783:2013 (new) Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining – Product specification and requirements
 • EN 14783:2013 Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania
 • EN 14915:2013 (new) Solid wood panelling and cladding – Characteristics, evaluation of conformity and marking
 • EN 14783:2013 Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania
 • EN 15037-4:2010+A1:2013 (new) Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 4: Expanded polystyrene blocks
 • EN 15037-4:2010+A1:2013 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 4: Bloki styropianowe
 • EN 15037-5:2013 (new) Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 5: Lightweight blocks for simple formwork
 • EN 15037-5:2013 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 5: Lekkie bloki szalunkowe
 • EN 15286:2013 (new) Agglomerated stone – Slabs and tiles for wall finishes (internal and external)
 • EN 15258:2008 Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian oporowych
 • EN 15322:2013 (new) Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders
 • EN 15322:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów upłynnionych i fluksowanych
 • EN 15382:2013 (new) Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in transportation infrastructure
 • EN 15382:2013 Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu
 • EN 15501:2013 (new) Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculite (EV) products – Specification
 • EN 15501:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z ekspandowanego perlitu (EP) i eksfoliowanego wermikulitu (EV) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 • EN 15682-2:2013 (new) Glass in building – Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass – Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
 • EN 15682-2:2013 Szkło w budownictwie – Wygrzewane termiczniehartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki – Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu
 • EN 15683-2:2013 (new) Glass in building – Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass – Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
 • EN 15683-2:2013 Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne sodowo-wapniowo-krzemianowe szkło profilowe – Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu

Normy zharmonizowane 305/2011 – CPR

Normy zharmonizowane 305/2011 - wykaz

Normy zharmonizowane 305/2011

 

Pobierz normy zharmonizowane 305/2011 >>> Normy zharmonizowane CPR 08_08_2014

dla CE-budownictwo.pl przygotował Mariusz Saliński Centrum Certyfikacji CECE-Polska

Znak CE dla wyrobów budowlanych – KATOWICE – wrzesień 2014

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, lider kompleksowych wdrożeń oznaczenia CE oraz znaku budowlanego B, a także czołowa firma szkoleniowa na rynku, oficjalnie rozpoczęła nowy serzon szkoleniowy 2013 / 2014. Najbliższe szkolenia dotyczące wprowadzania znaku CE i znaku budowlanego B odbędą się:

KATOWICE – 19 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 - więcej informacji – KLIKNIJ

KATOWICE – 18 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji – KLIKNIJ

KATOWICE – 17 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE podstawy - więcej informacji – KLIKNIJ

KATOWICE – 16 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) - więcej informacji – KLIKNIJ

Szkolenie CE CPR

szkolenie CE – KATOWICE

Następne szkolenia odbędą się:

 • WARSZAWA – 17 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA – 16 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA – 15 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE podstawy – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA – 14 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

Znak CE dla wyrobów budowlanych - stolica

Znak CE dla wyrobów budowlanych – Warszawa

 WROCŁAW

 • WROCŁAW – 21 listopada 2014
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW – 20 listopada 2014
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW – 19 listopada 2014
 • Znak CE podstawy – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW – 18 listopada 2014
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 POZNAŃ

 • POZNAŃ – 19 grudnia 2014
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ – 18 grudnia 2014
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ – 17 grudnia 2014
 • Znak CE podstawy – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ – 16 grudnia 2014
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Magdalena Wojtczak

Deklaracja Właściwości Użytkowych -zmiana 574/2014

W lipcu 2013 moc utraciły niżej wymienione przepisy a wraz z nimi, nie ma możliwości wystawiania dla wyrobów Deklaracji Zgodności WE, która została zastąpiona Deklaracja Właściwości Użytkowych:

Przepisy obowiązujące do lipca 2013:

 • 89/106/EEC Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
 • 89/106/EWG Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
 • 93/68/EEC Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 • 93/68/EWG Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

Przepisy, które zastąpiły te wyżej wymienione, używamy od lipca 2013:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Na przełomie maja i czerwca 2014 wyżej wymienione rozporządzenie 305/2011 zyskało uaktualnione między innymi rozporządzeniem delegowanym 574/2014, dotyczącym dokumentu: „Deklaracja Właściwości Użytkowych”:

 • Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

 

 Stary wzór – Deklaracja Właściwości Użytkowych

DOP

Deklaracja Właściwości Użytkowych – 2013

Nowy wzór – Deklaracja Właściwości Użytkowych

DOP - Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych – 2014

 

Deklaracja właściwości użytkowych po zmianie 2014

 

 dla portalu CE-budownictwo.pl Szymon Maliński

 

Szkolenie rozporządzenie 305/2011 – 22 sierpnia 2014 – POZNAŃ Concordia Design

Zapraszamy na szkolenie dotyczące rozporządzenia 305/2011 (szkolenie rozporządzenie 305/2011), które przedstawi między innymi najnowsze wymogi dotyczące DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (nowe wymagania z połowy roku 2014 – pierwsze szkolenie, które przedstawia najnowsze zmiany przepisów), na szkoleniu zostaną przedstawione zasady oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE oraz zasady oznakowania wyrobów znakiem budowlanym B. Na szkoleniu podstawowym analizowanym przepisem będzie:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

oraz przepisy krajowe:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 (wraz ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE Dz.U.04.195.2011.
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie manatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm harmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów M.P.04.32.571
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 (wraz ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 (wraz ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 06.245.1782.
 • Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.10.114.760
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.13.898

Szkolenie rozporządzenie 305/2011 – znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych – POZNAŃ 22 sierpnia 2014 – więcej informacji >>>KLIKNIJ<<<

Szkolenie rozporządzenie 305/2011 – znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych – KATOWICE 19 września 2014 – więcej informacji tel. +48 830 81 81

szkolenie rozporządzenie 305/2011 - szkolenie znak CE i B

szkolenie rozporządzenie 305/2011 CPR


sprawdź też inne szkolenia:

Szkolenie dyrektywa maszynowa – znak CE dla maszyn i urządzeń – POZNAŃ 21 sierpnia 2014 – więcej informacji >>>KLIKNIJ<<<

Szkolenie dyrektywa maszynowa – znak CE dla maszyn i urządzeń – KATOWICE 18 września 2014 – więcej informacji tel. +48 830 81 81


Szkolenie dyrektywy Nowego Podejścia – podstawy oznakowania CE – POZNAŃ 20 sierpnia 2014 - więcej informacji >>>KLIKNIJ<<

Szkolenie dyrektywy Nowego Podejścia – podstawy oznakowania CE – KATOWICE 17 września 2014  - więcej informacji tel. +48 830 81 81


Szkolenie dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE – POZNAŃ 19 sierpnia 2014 - więcej informacji >>>KLIKNIJ<<

Szkolenie dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE – KATOWICE 16 sierpnia 2014  - więcej informacji tel. +48 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Szymon Maliński www.znak-CE,pl

EN 14342 – Znak CE podłogi – Ciekawa informacja dla producentów, upoważnionych przedstawicieli. importerów podłóg drewnianych

(artykuł o EN 14342)

W związku z zamieszaniem prawnym związanym z zastąpieniem dyrektywy budowlanej CPD:

dyrektywy podstawowa:

 • 89/106/EEC – Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (Znak CE podłogi – artykuł www.ce-budownictwo.pl)
 • 89/106/EWG – Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Znak CE podłogi -  artykuł www.ce-budownictwo.pl)

dyrektywy uaktualniające:

 • 93/68/EEC – Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits) (Znak CE podłogi – artykuł www.ce-budownictwo.pl)
 • 93/68/EWG - Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) (Znak CE podłogi – artykuł www.ce-budownictwo.pl)

które zastąpione zostały przepisami  rozporządzenia 305/2011 CPR:

 • 305/2011 – Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

wszystkich producentów, importerów i upoważnionych przedstawicieli podłóg drewnianych zgodnych z normą zharmonizowaną:

 • EN 14342:2005+A1:2008 Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

 informujemy, że najnowsza norma wydana przez Polski Komitet normalizacyjny PKN:

 • PN-EN 14342:2013-11 Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

nie stanowi normy zharmonizowanej. Tym samym dla oznakowania CE, stosuje się normę spójną z wyżej wymienioną normą zharmonizowaną czyli EN 14342:2005+A1:2008. Jednocześnie dementujemy wszystkie informacje w temacie zmian klasyfikacyjnych w wymienionej normie zharmonizowanej. W razie pytań proszę kontaktować się telefonicznie z grupą doradczą CPR 07 w CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska numer telefonu +48 61 830 81 81.

EN 14342

rzut strony PKN.pl z dnia 15.07.2014 dla normy PN-EN 14342:2013-11

dla CE-Budownictwo.pl informację przygotował zespół doradczy CPR07 Centrum Certyfikacji CE-Polska

Wdrożenie znaku CE – zrób to samodzielnie – szkolenia WARSZAWA – lipiec 2014

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska główna firma rynku oznakowania CE w Polsce, laureat wielu nagród za najlepsze szkolenia, instytucja wspierająca wiedzą techniczną i prawną największe koncerny (lista wybranych klientów – kliknij) oraz największe inwestycje, posiadająca w swoich szeregach najwyższej klasy specjalistów, realizująca rocznie kilkaset procesów związanych z oceną zgodności, szkoląca tysiące osób, które samodzielnie wdrażają znak CE, zaprasza na kolejny tydzień szkoleń ze znaku CE. Lipcowe szkolenia CE odbędą się w niezwykle prestiżowym Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza zlokalizowanym w WARSZAWIE przy alejach Jerozolimskich 123 A (piętro 15 lub 26).

WDROŻENIE ZNAKU CE – SZKOLENIA – lipiec 2014

Wdrożenie znaku CE

Wdrożenie znaku CE – szkolenie WARSZAWA 15-18 lipca 2014


15 lipca 2014 – WARSZAWA – wdrożenie znaku CE dla zabawek

- szkolenie dla importerów i producentów zabawek -

- dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE -

>>> dodatkowe informacje – KLIKNIJ <<<

 

16 lipca 2014 – WARSZAWA – podstawy oznakowania CE

- szkolenie dla importerów, kupców, agencji celnych, urzędów celnych -

- wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia -

>>> dodatkowe informacje – KLIKNIJ <<<

 

17 lipca 2014 – WARSZAWA – wdrożenie znaku CE dla maszyn i urządzeń

- szkolenie dla producentów, importerów maszyn i urządzeń -

- dyrektywa 2006/42/WE, 2006/95/WE LVD, 2004/108/WE EMC -

>>> dodatkowe informacje – KLIKNIJ <<<

 

18 lipca 2014 – WARSZAWA – wdrożenie znaku CE dla wyrobów budowlanych (szkolenie dla producentów, importerów materiałów budowlanych CPR 305/2011)

- rozporządzenie budowlane CPR 305/2011, znak CE, znak B -

>>> dodatkowe informacje – KLIKNIJ <<<

 

 

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-POLSKA zaprasza na szkolenia !

dla CE-Budownictwo.pl Justyna Nowacka

Sprawdź czy na Twój wyrób, za kilka tygodni nie zaczyna obowiązywać norma zharmonizowana dla rozporządzenia 305/2011 (CPR) ?

W drugiej połowie roku 2014 wszystkie krajowe specyfikacje, dotyczące niżej wskazanych wyrobów przestaną obowiązywać. Oznacza to, że kończy się okres przejściowy na stosowanie znaku budowlanego B (na terenie Polski) i obligatoryjne staje się oznakowanie wyrobów znakiem CE oraz wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP). Sprawdź jakie wyroby podlegające pod CPR (rozporządzenie 305/2011) niedługo będzie trzeba obligatoryjnie oznakować znakiem CE:

(na podstawie: Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych – z dnia 28 czerwca 2013 obowiązujący do wdrożenia nowego wykazu norm zharmonizowanych)

EN 1013:2012 Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 01.09.2014

EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 01.07.2014

EN 12566-6:2013 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 6: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania odpływu z osadników gnilnych

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014 

EN 13282-1:2013 Hydrauliczne spoiwa drogowe – Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące – Skład, wymagania i kryteria zgodności

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014

EN 14315-1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014

EN 14318-1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ – Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014

EN 14319-1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ – Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014

EN 14320-1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014

EN 15651-1:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 1: Kity do elementów fasad

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.07.2014

EN 15651-2:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 2: Kity szklarskie

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.7.2014

EN 15651-3:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 3: Kity do pomieszczeń sanitarnych

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.7.2014

EN 15651-4:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.07.2014

EN 15732:2012 Wyroby izolacyjne i lekkie wyroby wypełniające do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym (CEA) – Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA)

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.08.2014

EN 15814:2011+A1:2012 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.08.2014

EN 16069:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.09.2014

EN 16153:2013 Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.01.2015
norma zharmonizowana - EN 16153 dla 305/2011

fragment wykazu norm zgharmonizowanych dla CPR

Europejska informacja o znaku CE tel. +48 61 830 81 81

 

Więcej informacji na szkoleniach CE-Polska, głównej instytucji kompleksowo wdrażającej oznakowanie CE w Polsce – >>>> KLIKNIJ <<<<

Dla portalu CE-budownictwo.pl Szymon Mansfeld

szkolenie znak CE – KRAKÓW – czerwiec 2014

Lider kompleksowych wdrożeń znaku CE i znaku budowlanego B zaprasza na kolejny cykl szkoleń. W czerwcu szkolenia odbędą się KRAKOWIE w czterogwiazdkowym komfortowym hotelu CENTRUM **** os. Centrum E12. Szkolenia poprowadzą ludzie na co dzień stojący na czele zespołów doradczych CENTRUM CERTYFIKACJI CE-Polska, zajmujących się procesami oceny zgodności. Jak informuje rzecznik prasowy firmy Monika Zawdzka, to jedyne szkolenia, kóre CE-Polska przeprowadzi w tym roku w Krakowie. W niewielkiej odległości od Krakowa w tym roku we wrześniu  przeprowadzimy szkolenie w hotelu QUBUS w KATOWICACH dodaje Pani Monika

Szkolenie znak CE zabawki (2009/48/WE)

 • 10.06.2014 KRAKÓW
 • 15.07.2014 WARSZAWA
 • 19.08.2014 POZNAŃ
 • 16.09.2014 KATOWICE

więcej >>>>>

Szkolenie znak CE podstawy:

 • 11.06.2014 KRAKÓW
 • 16.07.2014 WARSZAWA
 • 20.08.2014 POZNAŃ
 • 17,09.2014 KATOWICE

więcej >>>>>

Szkolenie znak CE dla maszyn i urządzeń (2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE)

 • 12.06.2014 KRAKÓW
 • 17.07.2014 WARSZAWA
 • 21.08.2014 POZNAŃ
 • 18.09.2014 KATOWICE

więcej >>>>>

Szkolenie znak CE i znak budowlany B (305/2011)

 • 13.06.2014 KRAKÓW
 • 18.07.2014 WARSZAWA
 • 22.08.2014 POZNAŃ
 • 19.09.2014 KATOWICE

więcej >>>>>

znakowanie CE - czerwiec 2014 KRAKÓW

znakowanie CE w Krakowie

dla CE-budownictwo.pl – Szymon Maliński – CE-Polska – lider wdrożeń oznakowania CE

Wiosenne szkolenie CE – Polska – 13 do 16 maja 2014 – GDYNIA

Już w maju 2014 CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-POLSKA lider kompleksowych wdrożeń oznaczenia CE, i renomowana jednostka badawcza zaprasza na cykl szkoleń dotyczących wdrażania znaku CE. Szkolenie odbędą się w Gdyni w prestiżowym hotelu – HOTEL NADMORSKI ****. Szkolenia CE – POLSKA, od lat wyróżniają się niezwykle wysokim poziomem, najlepszymi materiałami oraz bezpłatnym dostępny do infolinii informacyjnej o znaku CE.

znak ce szkolenia

Szkolenie CE -TRÓJMIASTO - GDYNIA 2014 – Hotel NADMORSKI****

SZKOLENIE CE – GDYNIA maj 2014:

 • 13 maja 2014 GDYNIA – szkolenie CE dla zabawek – szczegóły
 • 14 maja 2014 GDYNIA – szkolenie CE podstawy – szczegóły
 • 15 maja 2014 GDYNIA – szkolenie CE dla maszyn i urządzeń – szczegóły
 • 16 maja 2014 GDYNIA – szkolenie CE dla wyrobów budowlanych – szczegóły
SZKOLENIE CE - GDYNIA - maj 2014

cykl szkoleń z oznakowania CE w Trójmieście – maj 2014

SZKOLENIE CE – KRAKÓW czerwiec 2014:

 • 10 czerwca 2014 KRAKÓW – znak CE dla zabawek
 • 11 czerwca 2014 KRAKÓW – znak CE podstawy
 • 12 czerwca 2014 KRAKÓW – znak CE dla maszyn i urządzeń
 • 13 czerwca 2014 KRAKÓW – znak CE dla wyrobów budowlanych

W lipcu 2014 szkolenia dotyczące wdrażania oznakowania CE odbędą się Warszawie, w sierpniu 2014 w Poznaniu, we wrześniu 2014 w Katowicach. Wszystkie szczegóły pod numerem +48 61 830 81 81

dla CE-poradnik.pl Szymon Maliński – marketing – CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska lider wdrażania znaku CE w Polsce

Znak CE szkolenie – Warszawa – cykl szkoleniowy 15-18 kwietnia 2014

W kwietniu 2014 największa firma zajmująca się kompleksowymi wdrożeniami oznakowania CE po raz kolejny organizuje specjalistyczne szkolenia dotyczące samodzielnego wdrożenia oznakowania CE (samodzielne wdrożenie oznakowania CE jest możliwe dla większości produktów).

Na szkolenie zapraszamy:

 • producentów wyrobów, maszyn i urządzeń,
 • upoważnionych przedstawicieli producentów wyrobów, produktów, maszyn i urządzeń,
 • importerów,
 • dystrybutorów.

Udział w szkoleniu dotyczącym znaku CE to najtańsza droga do samodzielnego nadania oznakowania CE.

Najbliższe szkolenia odbędą się

Szkolenia znak CE Warszawa IV 2014

Następne terminy szkoleń CE – GDYNIA (znak CE szkolenia):

 • znak CE szkolenie – 13.05.2014 GDYNIA – znak CE dla zabawek
 • znak CE szkolenie – 14.05.2014 GDYNIA – znak CE podstawy
 • znak CE szkolenie – 15.05.2014 GDYNIA – znak CE dla maszyn i urządzeń
 • znak CE szkolenie – 16.05.2014 GDYNIA – znak CE dla wyrobów budowlanych
 • więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81

Następne terminy szkoleń – KRAKÓW (znak CE szkolenia):

 • znak CE szkolenie – 10.06.2014 KRAKÓW – znak CE dla zabawek
 • znak CE szkolenie – 11.06.2014 KRAKÓW – znak CE podstawy
 • znak CE szkolenie – 12.06.2014 KRAKÓW – znak CE dla maszyn i urządzeń
 • znak CE szkolenie – 13.06.2014 KRAKÓW – znak CE dla wyrobów budowlanych
 • więcej informacji zadzwoń +48 61 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska lider wdrażania oznakowania CE w Polsce