Seminarium znak CE WROCŁAW

Lider kompleksowych wdrożeń oznakowania CE, zaprasza na swoje seminaria dotyczące oznakowania CE. W listopadzie 2014 seminaria dotyczące oznakowania CE odbędą się we Wrocławiu w prestiżowym centrum konferencyjnym hotelu QUBUS**** (hotel klasy biznes). Szkolenie przeprowadzą ludzie na co dzień stojący na czele grup doradczych wdrażających oznakowanie CE, w najbardziej renomowanym ośrodku wdrożeniowym, którym jest CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska. Szkolenia CECE-Polska, to najwyższej klasy specjaliści, obszerne materiały szkoleniowe, nośniki elektroniczne z przepisami, certyfikaty, dobra oprawa szkolenia, wyśmienite obiady, oraz bezpłatny dostęp do infolinii informacyjnej przez dwa lata od szkolenia. Więcej informacji o szkoleniach na stronach organizatora www.znak-ce.pl lub www.ce-polska.pl albo pod numerem telefou 61 830 81 81.

seminarium znak CE WROCŁAW

seminarium znak CE WROCŁAW

Oznakowanie CE i znak budowlany B

seminarium znak CE WROCŁAW – 21.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  19.12.2014 Poznań

                                               23.01.2015 Warszawa


Oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń

seminarium znak CE WROCŁAW – 20.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  18.12.2014 Poznań

                                               22.01.2015 Warszawa


Oznakowanie CE – podstawy

seminarium znak CE WROCŁAW – 19.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  17.12.2014 Poznań

                                               21.01.2015 Warszawa


Oznakowanie CE – zabawki (2009/48/WE)

seminarium znak CE WROCŁAW – 18.11.2014 – hotel QUBUS****

cena:                                     930 złotych netto + 23% VAT

więcej informacji:                 +48 61 830 81 81

lub                                          www.ce-polska.pl  >>>KLIKNIJ<<<

następne terminy szkolenia:  16.12.2014 Poznań

                                               20.01.2015 Warszawa

dla CE-budownictwo.pl Magdalena Wojtczak

Jak rozpoznać czy coś jest wyrobem budowlanym ?

Jak rozpoznać czy coś jest wyrobem budowlanym, to wcale nie takie łatwe. Dlaczego ? Definicja zawarta w:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

 

w art.2 pkt 1 mówi, że:

„wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych”.

Wyżej zacytowany fragment przepisu, bez zrozumienia dalszej części rozporządzenia CPR daje mylny pogląd na temat podlegania wszystkich wyrobów trwale wbudowanych w obiektach budowlanych. Klasyfikacja wyrobów budowlanych jest złożona i większość ludzi, którzy profesjonalnie nie zajmują się oznaczeniem CE wpada w pułapkę wyżej wymienionej definicji.

Wyżej wymieniony artykuł doprecyzowany jest w art.3 pkt 1 rozporządzenia CPR, który precyzuję sprawę podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, który brzmi:

„Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych przedstawione w załączniku I są podstawą opracowania mandatów na opracowanie norm i zharmonizowanych specyfikacji technicznych.”

Tym samym informujemy, że wyrobami budowlanymi są wyroby zawarte w mandatach UE.

Więcej informacji polecamy – www.znak-ce.pl

dla CE-budownictwo.pl przygotował Szymon Maliński

Szkolenie CPR – znak CE w budownictwie

szkolenie CPR

szkolenie CPR

Już w październiku Centrum Certyfikacji CECE-Polska przeprowadzi cykl szkoleń związanych z oznaczeniem CE w stolicy. Pierwsze odbędzie się szkolenie dotyczące znaku CE dla zabawek, potem szkolenie dotyczące podstaw oznakowania CE i szkolenie maszynowe, cykl zostanie zakończy szkolenie CPR (znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych). Więcej szczegółów dotyczących szkoleń poniżej:

oznaczenie CE – szkolenie CPR – BUDOWNICTWO (wyroby budowlane) – Wdrożenie znaku CE i B – szkolenie CPR

oznaczenie CE – MASZYNY i URZĄDZENIA  – Wdrożenie znaku CE

oznaczenie CE – PODSTAWY (importerzy, urzędy celne, agencje celne) – Wdrożenie znaku CE

oznaczenie CE – ZABAWKI – Wdrożenie znaku CE

Centrum Certyfikacji CECE – Polska w roku 2014 przeprowadzi jeszcze szkolenia we Wrocławiu (listopad 2014) i Poznaniu (grudzień 2014). Więcej informacji pod numerem telefonu +48 61 830 81 81

Dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska

 

Normy zharmonizowane 305/2011 – 08.08.2014

Normy zharmonizowane 305/2011 – wreszcie pojawił się nowy wykaz

W dniu 8 sierpnia 2014 pojawiły się nowe normy zharmonizowane 305/2011 dla przepisów:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

które zastąpiły dotychczas obowiązująca dyrektywę budowlaną 89/106/EWG. Normy zharmonizowane 305/2011 (dla nowego rozporządzenia) do tej pory pojawiły się pierwszy raz, zastępując wykaz norm zharmonizowanych z dnia 28 czerwca 2013 dla poprzednio obowiązującej dyrektywy wraz z uaktualnieniami:

 • 89/106/EEC Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
 • 89/106/EWG Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
 • 93/68/EEC Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 • 93/68/EWG Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

NOWE – Normy zharmonizowane 305/2011 – zmiany

 • EN 845-1:2013 (new) Specification for ancillary components for masonry – Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets
 • EN 845-1:2013 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki
 • EN 845-2:2013 (new) Specification for ancillary components for masonry – Part 2: Lintels
 • EN 845-2:2013 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża
 • EN 845-3:2013 (new) Specification for ancillary components for masonry – Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork
 • EN 845-3:2013 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych
 • EN 1344:2013 (new) Clay pavers – Requirements and test methods
 • EN 1344:2013 Ceramiczna kostka brukowa – Wymagania i metody badań
 • EN 12566-7:2013 (new) Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 7: Prefabricated tertiary treatment units
 • EN 12566-7:2013 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 7: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia
 • EN 12602:2008+A1:2013 (new) Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
 • EN 12602:2008+A1:2013 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego
 • EN 13225:2013 (new) Precast concrete products – Linear structural elements
 • EN 13225:2013 Prefabrykaty z betonu – Prętowe elementy konstrukcyjne
 • EN 13808:2013 (new) Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cationic bituminous emulsions
 • EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowyc
 • EN 14080:2013 (new) Timber structures – Glued laminated timber and glued solid timber – Requirements
 • EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo – Wymagania
 • EN 14342:2013 (new) Wood flooring and parquet – Characteristics, evaluation of conformity and marking
 • EN 14342:2013 Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie
 • EN 14509:2013 (new) Self-supporting double skin metal faced insulating panels – Factory made products – Specifications
 • EN 14509:2013 Samonośne izolacyjno-kostrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową – Wyroby fabryczne – Specyfikacje
 • EN 14783:2013 (new) Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining – Product specification and requirements
 • EN 14783:2013 Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania
 • EN 14915:2013 (new) Solid wood panelling and cladding – Characteristics, evaluation of conformity and marking
 • EN 14783:2013 Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania
 • EN 15037-4:2010+A1:2013 (new) Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 4: Expanded polystyrene blocks
 • EN 15037-4:2010+A1:2013 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 4: Bloki styropianowe
 • EN 15037-5:2013 (new) Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 5: Lightweight blocks for simple formwork
 • EN 15037-5:2013 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 5: Lekkie bloki szalunkowe
 • EN 15286:2013 (new) Agglomerated stone – Slabs and tiles for wall finishes (internal and external)
 • EN 15258:2008 Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian oporowych
 • EN 15322:2013 (new) Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders
 • EN 15322:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów upłynnionych i fluksowanych
 • EN 15382:2013 (new) Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in transportation infrastructure
 • EN 15382:2013 Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu
 • EN 15501:2013 (new) Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculite (EV) products – Specification
 • EN 15501:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z ekspandowanego perlitu (EP) i eksfoliowanego wermikulitu (EV) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 • EN 15682-2:2013 (new) Glass in building – Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass – Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
 • EN 15682-2:2013 Szkło w budownictwie – Wygrzewane termiczniehartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki – Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu
 • EN 15683-2:2013 (new) Glass in building – Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass – Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
 • EN 15683-2:2013 Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne sodowo-wapniowo-krzemianowe szkło profilowe – Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu

Normy zharmonizowane 305/2011 – CPR

Normy zharmonizowane 305/2011 - wykaz

Normy zharmonizowane 305/2011

 

Pobierz normy zharmonizowane 305/2011 >>> Normy zharmonizowane CPR 08_08_2014

dla CE-budownictwo.pl przygotował Mariusz Saliński Centrum Certyfikacji CECE-Polska

Znak CE dla wyrobów budowlanych – KATOWICE – wrzesień 2014

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska, lider kompleksowych wdrożeń oznaczenia CE oraz znaku budowlanego B, a także czołowa firma szkoleniowa na rynku, oficjalnie rozpoczęła nowy serzon szkoleniowy 2013 / 2014. Najbliższe szkolenia dotyczące wprowadzania znaku CE i znaku budowlanego B odbędą się:

KATOWICE – 19 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 - więcej informacji – KLIKNIJ

KATOWICE – 18 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji – KLIKNIJ

KATOWICE – 17 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE podstawy - więcej informacji – KLIKNIJ

KATOWICE – 16 września 2014 – HOTEL MONOPOL 5* – ul. Dworcowa 5

Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) - więcej informacji – KLIKNIJ

Szkolenie CE CPR

szkolenie CE – KATOWICE

Następne szkolenia odbędą się:

 • WARSZAWA – 17 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA – 16 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA – 15 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE podstawy – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 • WARSZAWA – 14 października 2014 – GOLDEN FLOOR – al. Jerozolimskie 123A
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

Znak CE dla wyrobów budowlanych - stolica

Znak CE dla wyrobów budowlanych – Warszawa

 WROCŁAW

 • WROCŁAW – 21 listopada 2014
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW – 20 listopada 2014
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW – 19 listopada 2014
 • Znak CE podstawy – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • WROCŁAW – 18 listopada 2014
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

 POZNAŃ

 • POZNAŃ – 19 grudnia 2014
 • Znak CE dla wyrobów budowlanych (oraz znak budowlany B) – rozporządzenie 305/2011 oraz najnowsza wersja deklaracji właściwości użytkowych z czerwca 2014 – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ – 18 grudnia 2014
 • Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ – 17 grudnia 2014
 • Znak CE podstawy – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81
 • POZNAŃ – 16 grudnia 2014
 • Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) – więcej informacji tel. +48 61 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Magdalena Wojtczak

Deklaracja Właściwości Użytkowych -zmiana 574/2014

W lipcu 2013 moc utraciły niżej wymienione przepisy a wraz z nimi, nie ma możliwości wystawiania dla wyrobów Deklaracji Zgodności WE, która została zastąpiona Deklaracja Właściwości Użytkowych:

Przepisy obowiązujące do lipca 2013:

 • 89/106/EEC Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products
 • 89/106/EWG Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
 • 93/68/EEC Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 • 93/68/EWG Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

Przepisy, które zastąpiły te wyżej wymienione, używamy od lipca 2013:

 • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Na przełomie maja i czerwca 2014 wyżej wymienione rozporządzenie 305/2011 zyskało uaktualnione między innymi rozporządzeniem delegowanym 574/2014, dotyczącym dokumentu: „Deklaracja Właściwości Użytkowych”:

 • Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

 

 Stary wzór – Deklaracja Właściwości Użytkowych

DOP

Deklaracja Właściwości Użytkowych – 2013

Nowy wzór – Deklaracja Właściwości Użytkowych

DOP - Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych – 2014

 

Deklaracja właściwości użytkowych po zmianie 2014

 

 dla portalu CE-budownictwo.pl Szymon Maliński

 

Szkolenie rozporządzenie 305/2011 – 22 sierpnia 2014 – POZNAŃ Concordia Design

Zapraszamy na szkolenie dotyczące rozporządzenia 305/2011 (szkolenie rozporządzenie 305/2011), które przedstawi między innymi najnowsze wymogi dotyczące DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (nowe wymagania z połowy roku 2014 – pierwsze szkolenie, które przedstawia najnowsze zmiany przepisów), na szkoleniu zostaną przedstawione zasady oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE oraz zasady oznakowania wyrobów znakiem budowlanym B. Na szkoleniu podstawowym analizowanym przepisem będzie:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

oraz przepisy krajowe:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 (wraz ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE Dz.U.04.195.2011.
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie manatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm harmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów M.P.04.32.571
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 (wraz ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 (wraz ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 06.245.1782.
 • Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.10.114.760
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.13.898

Szkolenie rozporządzenie 305/2011 – znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych – POZNAŃ 22 sierpnia 2014 – więcej informacji >>>KLIKNIJ<<<

Szkolenie rozporządzenie 305/2011 – znak CE i znak budowlany B dla wyrobów budowlanych – KATOWICE 19 września 2014 – więcej informacji tel. +48 830 81 81

szkolenie rozporządzenie 305/2011 - szkolenie znak CE i B

szkolenie rozporządzenie 305/2011 CPR


sprawdź też inne szkolenia:

Szkolenie dyrektywa maszynowa – znak CE dla maszyn i urządzeń – POZNAŃ 21 sierpnia 2014 – więcej informacji >>>KLIKNIJ<<<

Szkolenie dyrektywa maszynowa – znak CE dla maszyn i urządzeń – KATOWICE 18 września 2014 – więcej informacji tel. +48 830 81 81


Szkolenie dyrektywy Nowego Podejścia – podstawy oznakowania CE – POZNAŃ 20 sierpnia 2014 - więcej informacji >>>KLIKNIJ<<

Szkolenie dyrektywy Nowego Podejścia – podstawy oznakowania CE – KATOWICE 17 września 2014  - więcej informacji tel. +48 830 81 81


Szkolenie dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE – POZNAŃ 19 sierpnia 2014 - więcej informacji >>>KLIKNIJ<<

Szkolenie dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE – KATOWICE 16 sierpnia 2014  - więcej informacji tel. +48 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Szymon Maliński www.znak-CE,pl

EN 14342 – Znak CE podłogi – Ciekawa informacja dla producentów, upoważnionych przedstawicieli. importerów podłóg drewnianych

(artykuł o EN 14342)

W związku z zamieszaniem prawnym związanym z zastąpieniem dyrektywy budowlanej CPD:

dyrektywy podstawowa:

 • 89/106/EEC – Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (Znak CE podłogi – artykuł www.ce-budownictwo.pl)
 • 89/106/EWG – Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Znak CE podłogi -  artykuł www.ce-budownictwo.pl)

dyrektywy uaktualniające:

 • 93/68/EEC – Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits) (Znak CE podłogi – artykuł www.ce-budownictwo.pl)
 • 93/68/EWG - Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) (Znak CE podłogi – artykuł www.ce-budownictwo.pl)

które zastąpione zostały przepisami  rozporządzenia 305/2011 CPR:

 • 305/2011 – Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

wszystkich producentów, importerów i upoważnionych przedstawicieli podłóg drewnianych zgodnych z normą zharmonizowaną:

 • EN 14342:2005+A1:2008 Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

 informujemy, że najnowsza norma wydana przez Polski Komitet normalizacyjny PKN:

 • PN-EN 14342:2013-11 Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

nie stanowi normy zharmonizowanej. Tym samym dla oznakowania CE, stosuje się normę spójną z wyżej wymienioną normą zharmonizowaną czyli EN 14342:2005+A1:2008. Jednocześnie dementujemy wszystkie informacje w temacie zmian klasyfikacyjnych w wymienionej normie zharmonizowanej. W razie pytań proszę kontaktować się telefonicznie z grupą doradczą CPR 07 w CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska numer telefonu +48 61 830 81 81.

EN 14342

rzut strony PKN.pl z dnia 15.07.2014 dla normy PN-EN 14342:2013-11

dla CE-Budownictwo.pl informację przygotował zespół doradczy CPR07 Centrum Certyfikacji CE-Polska

Wdrożenie znaku CE – zrób to samodzielnie – szkolenia WARSZAWA – lipiec 2014

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska główna firma rynku oznakowania CE w Polsce, laureat wielu nagród za najlepsze szkolenia, instytucja wspierająca wiedzą techniczną i prawną największe koncerny (lista wybranych klientów – kliknij) oraz największe inwestycje, posiadająca w swoich szeregach najwyższej klasy specjalistów, realizująca rocznie kilkaset procesów związanych z oceną zgodności, szkoląca tysiące osób, które samodzielnie wdrażają znak CE, zaprasza na kolejny tydzień szkoleń ze znaku CE. Lipcowe szkolenia CE odbędą się w niezwykle prestiżowym Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza zlokalizowanym w WARSZAWIE przy alejach Jerozolimskich 123 A (piętro 15 lub 26).

WDROŻENIE ZNAKU CE – SZKOLENIA – lipiec 2014

Wdrożenie znaku CE

Wdrożenie znaku CE – szkolenie WARSZAWA 15-18 lipca 2014


15 lipca 2014 – WARSZAWA – wdrożenie znaku CE dla zabawek

- szkolenie dla importerów i producentów zabawek -

- dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE -

>>> dodatkowe informacje – KLIKNIJ <<<

 

16 lipca 2014 – WARSZAWA – podstawy oznakowania CE

- szkolenie dla importerów, kupców, agencji celnych, urzędów celnych -

- wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia -

>>> dodatkowe informacje – KLIKNIJ <<<

 

17 lipca 2014 – WARSZAWA – wdrożenie znaku CE dla maszyn i urządzeń

- szkolenie dla producentów, importerów maszyn i urządzeń -

- dyrektywa 2006/42/WE, 2006/95/WE LVD, 2004/108/WE EMC -

>>> dodatkowe informacje – KLIKNIJ <<<

 

18 lipca 2014 – WARSZAWA – wdrożenie znaku CE dla wyrobów budowlanych (szkolenie dla producentów, importerów materiałów budowlanych CPR 305/2011)

- rozporządzenie budowlane CPR 305/2011, znak CE, znak B -

>>> dodatkowe informacje – KLIKNIJ <<<

 

 

CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-POLSKA zaprasza na szkolenia !

dla CE-Budownictwo.pl Justyna Nowacka

Sprawdź czy na Twój wyrób, za kilka tygodni nie zaczyna obowiązywać norma zharmonizowana dla rozporządzenia 305/2011 (CPR) ?

W drugiej połowie roku 2014 wszystkie krajowe specyfikacje, dotyczące niżej wskazanych wyrobów przestaną obowiązywać. Oznacza to, że kończy się okres przejściowy na stosowanie znaku budowlanego B (na terenie Polski) i obligatoryjne staje się oznakowanie wyrobów znakiem CE oraz wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP). Sprawdź jakie wyroby podlegające pod CPR (rozporządzenie 305/2011) niedługo będzie trzeba obligatoryjnie oznakować znakiem CE:

(na podstawie: Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych – z dnia 28 czerwca 2013 obowiązujący do wdrożenia nowego wykazu norm zharmonizowanych)

EN 1013:2012 Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 01.09.2014

EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 01.07.2014

EN 12566-6:2013 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 6: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania odpływu z osadników gnilnych

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014 

EN 13282-1:2013 Hydrauliczne spoiwa drogowe – Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące – Skład, wymagania i kryteria zgodności

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014

EN 14315-1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014

EN 14318-1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ – Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014

EN 14319-1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ – Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014

EN 14320-1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.11.2014

EN 15651-1:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 1: Kity do elementów fasad

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.07.2014

EN 15651-2:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 2: Kity szklarskie

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.7.2014

EN 15651-3:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 3: Kity do pomieszczeń sanitarnych

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.7.2014

EN 15651-4:2012 Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.07.2014

EN 15732:2012 Wyroby izolacyjne i lekkie wyroby wypełniające do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym (CEA) – Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA)

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.08.2014

EN 15814:2011+A1:2012 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.08.2014

EN 16069:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.09.2014

EN 16153:2013 Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań

 • norma zharmonizowana będzie musiała być obowiązkowo zastosowana od: 1.01.2015
norma zharmonizowana - EN 16153 dla 305/2011

fragment wykazu norm zgharmonizowanych dla CPR

Europejska informacja o znaku CE tel. +48 61 830 81 81

 

Więcej informacji na szkoleniach CE-Polska, głównej instytucji kompleksowo wdrażającej oznakowanie CE w Polsce – >>>> KLIKNIJ <<<<

Dla portalu CE-budownictwo.pl Szymon Mansfeld