Elektrownie wiatrowe - znak CE według 305/2011

Elektrownie wiatrowe to temat coraz bardziej powszechny i wymagający jasnych zasad klasyfikacyjnych jeśli chodzi o dyrektywy Nowego Podejścia. Elektrownie wiatrowe z jednej strony są maszynami, których zgodność oceniana jest według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE w zależności od wyposażenia dyrektywy nie wyklucza się także R&TTE 1999/5/WE. Wyżej wymieniona klasyfikacja raczej nie dziwi i jest dość zrozumiała. Ale co z rozporządzeniem 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych ? Wieża elektrowni wiatrowej to stalowa konstrukcja, która powinna być wykonana według:

 • EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
 • EN 1090-1:2009+A1:2011 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
 • PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

Elektrownie wiatrowe - znak CE Elektrownie wiatrowe - znak CE

Jednak na podstawie:

 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
 • Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 (wraz ze zmianami).
 • Dz.U.04.92.881 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE Dz.U.04.92.881.
 • M.P.04.32.571 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie manatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm harmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów M.P.04.32.571
 • Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.04.198.2041 (wraz ze zmianami).
 • Dz.U. 06.245.1782 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 06.245.1782.
 • Dz.U.10.114.760 Ustawa z dnia 21 maja 2010 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.10.114.760
 • Dz.U.13.898 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U.13.898

uważa się, że wyroby nie stanowią wyrobów budowlanych (według wyżej wymienionych przepisów) nie oznakowuje się ich zatem znakiem CE i B jako wyrobów budowlanych. Istnieje interpretacja, która mówi że wyrób (wieża) jest oceniany zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, co wyklucza zastosowanie rozporządzenia 305/2011.

Więcej informacji +48 61 830 81 81 lub kliknij Elektrownie wiatrowe - znak CE.

Dla CE-Budownictwo.pl Jędrzej Borowiak