(artykuł o EN 14342)

W związku z zamieszaniem prawnym związanym z zastąpieniem dyrektywy budowlanej CPD:

dyrektywy podstawowa:

  • 89/106/EEC - Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (Znak CE podłogi - artykuł www.ce-budownictwo.pl)
  • 89/106/EWG - Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Znak CE podłogi -  artykuł www.ce-budownictwo.pl)

dyrektywy uaktualniające:

  • 93/68/EEC - Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits) (Znak CE podłogi - artykuł www.ce-budownictwo.pl)
  • 93/68/EWG - Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) (Znak CE podłogi - artykuł www.ce-budownictwo.pl)

które zastąpione zostały przepisami  rozporządzenia 305/2011 CPR:

  • 305/2011 - Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
  • 305/2011 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

wszystkich producentów, importerów i upoważnionych przedstawicieli podłóg drewnianych zgodnych z normą zharmonizowaną:

  • EN 14342:2005+A1:2008 Podłogi drewniane - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

 informujemy, że najnowsza norma wydana przez Polski Komitet normalizacyjny PKN:

  • PN-EN 14342:2013-11 Podłogi drewniane - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

nie stanowi normy zharmonizowanej. Tym samym dla oznakowania CE, stosuje się normę spójną z wyżej wymienioną normą zharmonizowaną czyli EN 14342:2005+A1:2008. Jednocześnie dementujemy wszystkie informacje w temacie zmian klasyfikacyjnych w wymienionej normie zharmonizowanej. W razie pytań proszę kontaktować się telefonicznie z grupą doradczą CPR 07 w CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska numer telefonu +48 61 830 81 81.

EN 14342

rzut strony PKN.pl z dnia 15.07.2014 dla normy PN-EN 14342:2013-11

dla CE-Budownictwo.pl informację przygotował zespół doradczy CPR07 Centrum Certyfikacji CE-Polska