Pigmenty do barwienia betonu - EN 12878

 

Otrzymujemy wiele pytań w temacie klasyfikacji pigmentów do betonu zarówno tych w postaci stałej jak i w postaci płynnej. Wszystkie pigmenty na bazie:

  • syntetycznych lub naturalnych tlenków i wodorotlenków żelaza,
  • tlenków chromu, tytanu i manganu,
  • pigmentów nieorganicznych np. kompozycji tlenków lub wodorotlenków metali z tlenkami i wodorotlenkami kobaltu, glinu, niklu, antymonu
  • pigmentów ultramarynowych,
  • błękitów i zieleni ftalocyjaninowych
  • pigmentu węglowego (pigment nieorganiczny)
  • mieszań powyższych materiałów (mogą zawierać także wypełniacze)

które mają postać granulatu, proszku lub wodnej preparacji podlegają normie:

EN 12878:2005+AC:2006

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime - Specifications and methods of test


EN 12878:2005+AC:2006

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie – Wymagania i metody badań

która jest przywołana w:

Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC - OJ C 378 of 13/11/2015

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG  (2015/C 378/03)

Tym samym wyroby (pigmenty do barwienia betonu) należy oznakować znakiem CE zgodnie z rozporządzenie 305/2011, więcej informacji +48 61 830 81 81. Zapraszamy do kontaktu.

Dla CE-Budownictwo.pl Adam Valk